Świetlica szkolna jest integralną częścią naszego gimnazjum. Realizuje zadania wynikające z założeń wychowawczych i dydaktycznych szkoły. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 7:00 do 15:30 zgodnie z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej. Świetlica jest dużym pomieszczeniem stworzonym do celów edukacyjnych. Sala wyposażona jest w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, gry dydaktyczne oraz materiały do zajęć plastyczno-technicznych. Prace uczniów eksponowane są w świetlicowej galerii. Świetlica bierze udział w życiu szkoły. Ponadto przez cały rok organizowane są zajęcia wynikające z aktualnych potrzeb uczniów.

W ramach pracy świetlicy realizowane są następujące zadania:

 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach
 • rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów,
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży
 • stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
 • organizowanie nauki zespołowej
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • współpraca z domem rodzinnym uczniów
 • opieka podczas przerw obiadowych

Świetlica stwarza uczniom naszego gimnazjum możliwość pomocy w nauce i odrabianiu lekcji. Działa w niej Klub Opieki Pozalekcyjnej.
Celem Klubu jest:

 • udzielanie uczniom pomocy w nauce,
 • nadrabianie zaległości szkolnych
 • wskazywanie możliwości sposobów uczenia się
 • organizowanie grup pomocy koleżeńskiej
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa
Każdy kto potrzebuje takiej pomocy może z tej formy zajęć skorzystać. Wszystkich uczniów zapraszamy do współpracy codziennie w godzinach popołudniowych od 1300 do 1500.


Zapraszamy do korzystania z domowych obiadów w stołówce szkolnej.
Cena obiadu dla ucznia wynosi 3 zł.
Obiady wydawane sš w godz.:
1035 - klasy pierwsze i drugie
1140 - klasy trzecie
1235 - ewentualne dokładki

Galeria zdjęć